Welkom!

Customer Service

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SCHIETSPORT WESTLAND GEDEPONEERD TER KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN HAAGLANDEN TE NAALDWIJK.

 1.  Toepasselijkheid

 1.1.  Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, alle overeenkomsten van verkoop, alsmede alle overige rechtsbetrekkingen hoe ook genaamd, waarbij Schietsport Westland als aanbieder respectievelijk verkoper optreedt.

 1.2.  Door de derde, opdrachtgever, koper, etc. nader ook te noemen de wederpartij, gehanteerde Algemene Voorwaarden blijven buiten toepassing voorzover deze in strijd zijn, althans zich naar het oordeel van Schietsport Westland niet verdragen, met deze Algemene Voorwaarden.

 

 2.  Aanbiedingen

 2.1.  Alle aanbiedingen van Schietsport Westland betreffende de levering van zaken en/of diensten zijn geheel vrijblijvend.

 2.2.  Alle in de aanbiedingen (offertes) en opdrachtbevestigingen, alsmede in de facturen vermelde prijzen zijn in Euro’s (€), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2.3.  Alle in de aanbiedingen (offertes) en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn exclusief eventuele licentiekosten, belastingen en rechten, welke voor aflevering van een bestelling mochten worden ingevoerd. Schietsport Westland is gerechtigd indien zij deze kosten verschuldigd mocht blijken te zijn, deze alsnog door te berekenen aan de wederpartij.

 2.4.  Indien de kostprijs der goederen na onze orderbevestiging door welke al dan niet voorziene oorzaak mocht stijgen, zijn wij gerechtigd de verhoging aan de wederpartij door te berekenen.

 2.5.  Onze prijzen zijn inclusief b.t.w.

 2.6.  Afbeeldingen en beschrijvingen in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectie e.d. geven de modellen en uitvoering van de te leveren zaken slechts in algemene zin weer. Indien de geleverde of te leveren zaken niet wezenlijk van genoemde afbeeldingen etc. afwijken dan kan daarop ten opzicht van Schietsport Westland geen beroep worden gedaan.

 

 3.  Overeenkomsten

 3.1.  Schietsport Westland is eerst gebonden als:

- zij een schriftelijke bevestiging aan de wederpartij van de te leveren zaken en/of diensten heeft gezonden/overhandigd

- zij door de wederpartij een rechtsgeldig ondertekend duplicaat van de orderbevestiging heeft  ontvangen

 3.2.  Schietsport Westland is gerechtigd administratieve en schrijffouten te allen tijde te herstellen, zonder dat daarop door de wederpartij jegens Schietsport Westland een beroep kan worden gedaan.

 3.3.  Het bepaalde in het eerste lid geldt ook m.b.t. wijzigingen respectievelijk aanvullingen, respectievelijk aanpassingen van de overeenkomst.

 3.4.  Reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd tegen voorafgedane prijsopgave.

 

 4.  Leveringen en de plaats daarvan

 4.1.  Levering geschiedt af vestigingsplaats Schietsport Westland.

 4.2.  De overeengekomen levertijd is niet te beschouwen als een zogenaamde fatale termijn.  Na overschrijding van de levertijd zal Schietsport Westland niet automatisch in verzuim zijn. De wederpartij dient Schietsport Westland in gebreke te stellen, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.

 4.3.  De wederpartij is verplicht de goederen binnen een nader door ons te bepalen termijn af te nemen.

 4.4.  Na het verstrijken van de afnametermijn zijn de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.

 4.5.  Indien de wederpartij de door hem bestelde zaken en/of diensten weigert af te nemen zal hij verplicht zijn te vergoeden alle kosten welke door zijn weigering voor Schietsport Westland ontstaan of door haar gemaakt dienen te worden, alsmede alle schade, waaronder die veroorzaakt door bestellingen bij derden en de daaruit voortvloeiende kosten.

4.6.  Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, althans in ontvangst zijn genomen, staan de zaken te zijner beschikking, op geslagen voor zijn rekening en risico.

 

5.  Uitsluiting van aansprakelijkheid

 5.1.  Schietsport Westland is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook) ontstaan door gebreken aan de geleverde zaken.

 5.2.  Schietsport Westland is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade en ander onkosten, waaronder ook begrepen derving van inkomsten door welke oorzaak ook ontstaan.

 5.3.  Voor defecten aan de door Schietsport Westland geleverde producten ten gevolge van onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, normale slijtage, gebruik niet conform het doel/functie en andere buiten het geleverde liggende oorzaken, alsmede voor die gevallen waarvan de oorzaak niet duidelijk kan worden aangetoond, aanvaardt Schietsport Westland geen aansprakelijkheid/garantie.

 5.4.  Schietsport Westland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (welke ook) ontstaan doordat geleverde zaken niet voldoen aan van overheidswege uitgevaardigde voorschriften/wettelijke bepalingen.

 5.5.  Schietsport Westland is nimmer, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor schade, te lijden of geleden door wederpartij of opdrachtgever of derde(n) aan goederen welke door ons in bewaring, ter reparatie of onderhoud of andere wijze, zijn genomen.

 5.6.  Reclames, waaronder o.m. is te verstaan klachten over manco’s kwaliteitsklachten modelklachten enz. dienen binnen een termijn van tien dagen na de leveringsdatum schriftelijk ter kennis van Schietsport Westland te worden gebracht. Na deze termijn wordt geen aansprakelijkheid meer aanvaard.

 5.7.  Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd zonder dat de wederpartij nog enige reclame recht toekomst.

 5.8.  Retour geven van goederen anders dan wegens voldoende gemotiveerde reclames en zonder voorafgaande advisering is niet toegestaan.

 5.9.  Reclames, betrekking hebbend op een door Schietsport Westland geleverde zaak zijn niet van invloed op afdoening en betaling van reeds gedane of nog te verrichten leveringen hetzij van de leverantie waarvan dit goed deel uit maakt, hetzij van een daarmede niet samenhangende andere leverantie.

 5.10. De wederpartij vrijwaart Schietsport Westland voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens haar, uit hoofde van deze overeenkomst geleverde zaken en is aansprakelijk voor alle (on)kosten voor Schietsport Westland daaruit voortvloeiende.

 

6.  Garantie

 6.1.  Schietsport Westland staat in voor de deugdelijkheid van het materiaal/constructie van de door haar geleverde zaken, tenzij de wederpartij met de nakoming van haar verplichtingen in gebreke is.  Voor geleverde zaken gaat de garantie ter zake van materiaal- fabricage- en constructiefouten niet verder dan de garantievoorwaarden welke de betreffende fabrikant/leverancier hanteert.

 6.2.  Het produkt waaraan de ondeugdelijkheid is geconstateerd wordt terstond door de wederpartij geretourneerd. Ingeval het produkt naar het oordeel van Schietsport Westland inderdaad ondeugdelijk is, en niet door Schietsport Westland gerepareerd kan worden, dan is Schietsport Westland slecht gehouden een gratis vervangend exemplaar terug te geven, danwel is Schietsport Westland gerechtigd de aankoopprijs te restitueren.

 6.3.  Alle rechten en heffingen verschuldigd op door Schietsport Westland geheel of gedeeltelijk gratis uitgevoerde reparaties, gratis te leveren zaken en gratis te leveren vergoedingen in welke vorm dan ook, zijn voor rekening van de wederpartij. Vervangen artikelen worden eigendom van Schietsport Westland.

 6.4.  Ingeval de wederpartij zelf reparaties of veranderingen aan het geleverde aanbrengt, vervalt de garantie en de aansprakelijkheid, voorzover onder nummer 5 niet uitgesloten, van Schietsport Westland voor het geleverde.

 6.5.  Schietsport Westland verleent geen garantie/is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en oorzaak dan ook, die is ontstaan bij de wederpartij zelf of bij een derde aan wie deze zaak door of via de wederpartij is geleverd, tengevolge van een door Schietsport Westland geleverde zaak.

 

7.  Betalingscondities

 7.1.  Betalingen dienen zonder enige compensatie plaats te vinden contant tenzij anders is overeengekomen.

 7.2.  Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij zondere enige ingebrekestelling over het verschuldigde bedrag een rente van 1 ½ % per maand, een gedeelte voor een gehele gerekend, van de vervaldag af aan ons verschuldigd, onverminderd de verder aan ons toekomende rechten.

 7.3.  Voor rekening van de wederpartij zijn alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten met inbegrip van die van onze advocaat en procureur. Voormelde kosten bedragen tenminste 25% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 125,00

 7.4.  Schietsport Westland heeft het recht om, voor het geval niet binnen de vervaltermijn is betaald, levering op te schorten, dan wel andere transacties met de in gebreke zijnde wederpartij op te schorten of te annuleren, zulks ter keuze van Schietsport Westland, zonder daarvoor tot enige schade vergoeding uit welke hoofde dan ook, verplicht te zijn.

 7.5.  De wederpartij wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend, indien hij daartegen niet binnen tien dagen schriftelijk heeft geprotesteerd.

 

8.  Eigendomsvoorbehoud

 8.1.  Zolang de wederpartij geen (volledige) betaling aan Schietsport Westland heeft verricht voor de geleverde of te leveren zaken, dan blijven deze zaken hetzij verwerkt hetzij onverwerkt eigendom van Schietsport Westland. Deze zaken zijn gedurende de periode doordat deze geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, voor het risiko van de wederpartij.

 8.2.  De wederpartij is niet bevoegd deze onbetaalde zaken aan derden in (bezitloos) pand te geven of in eigendom over te dragen zonder toestemming van Schietsport Westland.

 

9.  Ontbinding

 9.1.  De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien Schietsport Westland jegens de wederpartij niet in verzuim is, is de wederpartij bij ontbinding aan Schietsport Westland een vergoeding van 20% van de koopsom verschuldigd; dit onverminderd het recht van Schietsport Westland op vergoeding van de door haar gemaakte kosten, de door haar te derven winst en alle schade, hoe ook genaamd, welke Schietsport Westland ten gevolge van deze ontbinding lijdt.

 9.2.  Bij retournering van de door ons geleverde goederen wordt de waarde van de terug te nemen goederen door ons bepaald.

 

10. Overmacht

 10.1. Indien Schietsport Westland ingevolgde van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 10.2. Onder overmacht wordt tevens verstaan werkstaking of uitsluiting, zowel bij ons als bij onze leveranciers.

 

11. Geschillen

 11.1. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst, of naar aanleiding van een overeenkomst die uit de betreffende overeenkomst voortvloeit daaronder begrepen geschillen, welke door slechts een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen afgezien van hoger beroep en voorzover van de relatie competentie van de rechter kan worden afgeweken, worden onderworpen aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

 11.2. Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten gesloten deze voorwaarden.

 

12. Voorwaarden levering wapens

 12.1. De voorwaarden voor levering van een wapen zijn apart genoemd op het bestelformulier voor de aanschaf van een wapen.  Voorzover de bepalingen op het bestelformulier in tegenspraak zijn met de bepalingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn de bepalingen op het bestelformulier geldig.

  

DEZE ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP AL DE LEVERINGEN EN TRANSAKTIES VAN SCHIETSPORT WESTLAND